Blog - Corel Draw Sort Commands

Corel Draw Sort Commands

Corel Draw Sort Commands

Corel Draw

F6  àRectangle

F7à Ellipse

Ctrl+Gà Group

Ctrl+QàConvert To Curve

Ctrl+UàUngroup

F10àShape Tool

Ctrl+EàExport

Ctrl+IàImport

Ctrl+SàSave

F5àFreeHand Tool

GàInteractive Fill Tool

^ page up à   एक-एक करके object आगे आएंगे

^ page down à   एक-एक करके पीछे जाएंगे

^ + shift + page down à object   सीधा पीछे चल जाएगा

^ + shift + page up à object  सीधा आगे जाएगा

F12àChange Outline की जा सकती है

Ctrl+PàPrint

Ctrl+DàDuplicate

Ctrl+Shift+OàConvert Outline To Object

Ctrl + tab à One File to Another File

Alt + Tab à One Window to Another Window

F8 à Paragraph Text Convert to Artistic Text & Artistic  

Ctrl + K à Break

Alt + F12  à Align to Baseline

Shift + F3 à Change Case

Ctrl+XàCut

Ctrl+CàCopy

Ctrl+VàPaste

Ctrl + Shift + D à Step and Repeat

Ctrl+FàFind & Replace

Ctrl+F3àSymbol Manager

Ctrl+Shift+AàAlign & Distribute

Ctrl+HomeàGo To The Font Page

Ctrl+Jà Option

Ctrl+KàBreak A Part            

Ctrl+Nà New create A New Document

Ctrl+OàOpen

Ctrl+TàFormat Text

Ctrl+ZàUndo

F2àZoom Tool

F3àZoom Out

F4àFit In Window

F9àFull Screen

F11àFunction Fill

F12 > Outline

T > Top

B > Bottom

L > Left

R > Right

Pà Page  Center

F5 à line tool

F11 à Edit fill

F12 à outline

Home à Text line के Starting Cursor में चला जाता है

Endà Text line के last में Cursor चला जाता है

page down - next page

page up - Previous Page

Last page   Page down  or first page > page up to insert Page window open

·         CTRL + A    :     Select all

·         CTRL + B    :     Bold

·         CTRL + C    :     Copy

·         CTRL + D    :     Duplicate

·         CTRL + E    :     Export

·         CTRL + G    :     Group

·         CTRL +  I      :    Import

·         CTRL + J     :     Option

·         CTRL + K    :     Break Apart

·         CTRL + N    :     New

·         CTRL + O    :    Open

·         CTRL + P    :     Print

·         CTRL + Q    :    Curve

·         CTRL +  S   :    Save

·         CTRL +  T   :    Format Text

·         CTRL +  U   :    Ungroup

·         CTRL + V    :    Paste

·         CTRL + X    :    Cut

·         CTRL + Z    :    Undo

·         CTRL + SHIFT                –  Redo

·         CTRL + SHIFT                –  Convert Outline to object

·         SHIFT + MOUSE            –  Highlight

·         CTRL + SHIFT                –  Edit Text

·         CTRL + PAGE UP           –  Bring to front

·         CTRL +PAGE DOWN     –  Send to back

·         CTRL F2                          –  View Mnager

·         CTRL F4                          –  Close window

·         CTRL F5                          –  Graphic and text

·         CTRL F8                          –  Convert to text

·         CTRL F11                        –  Symbol

·         CTRL F12                        –  Spell check

·         SHIFT + F1                       –  Help

·         SHIFT + F2                       –  Enlarge

·         SHIFT + F4                       –  Reduce

·         SHIFT + F11                     –  Uniform fill

·         SHIFT + F12                     –  Outline fill

·         SHIFT + 2                         –  @

·         SHIFT + PAGE UP           –  Front

·         SHIFT + PAGE DOWN    –  Back

·         F1   ;   Corel draw help

·         F2   ;   Zoom tool

·         F3   ;   To reduce size

·         F4   ;   Fit in window

·         F5   ;   Free hand tool

·         F6   ;   Rectangle Tool

·         F7   ;   Ellipse tool circle

·         F8   ;   Text tool

·         F9   ;   Full screen

·         F10 ;   Shape tool

·         F11 ;   Fountain fill

·         F12 ;   Outline fill.

 


68 2 months ago